Як трансформувався Муніципальний мистецький центр від першого дня війни

Матеріал для брафінгу 1.4.2022 про роботу Муніципального мистецького центру з першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну. Хронологія:

24/02/2022. Перетворення Муніципального мистецького центру на місце для цілодобового перепочинку переселенців з першого дня війни. Надання психологічної допомоги.

У час повномасштабного вторгнення росії в Україну Муніципальний мистецький центр переформатував свою роботу спочатку на шелтер для вимушено переміщених осіб. За два тижні роботи ми прийняли понад 400 переселенців на перепочинок та психологічну допомогу. Цілодобову у Центрі чергували працівники інституції на психологи-гештальтисти. Волонтери приносили гостям їжу, гігієнічні засоби, ми по можливості допомагали ВПО з інформацією, поселенням, переїздами.  

Ще однією активністю, якою допомагали наші працівники-волонтери на легкових авто та у “кол-центрі”: перевезення з вокзалу у комендантську годину на автомобілях евакуйованих осіб. Показовою була ніч з найбільшою кількістю евакуаційних потягів 6 березня 2022: тоді було прийнято понад 1000 дзвінків від потребуючих, здійснено більше 200 поїздок з вокзалу на волонтерських авто, перевезено майже 700 людей.  

10/03/2022. Дві галерейні кімнати та медіатеку ми перетворили на простір для спільної роботи переселенців та львів’ян “Співпраця”. Ми допомагаємо повертатися до роботи та відновлюємо лекторій.

Цей проєкт надає робочий простір для працівників творчих та соціальних сфер. Простори відкриті для всіх – і тимчасово переміщених осіб, і львів’ян: художників, психологів, музикантів, журналістів, філологів, фотографів, дизайнерів, філософів тощо. Ми заохочуємо співпрацю колег з різних областей задля створення і реалізації спільних проектів в майбутньому.

“За минулі кілька тижнів Муніципальний мистецький центр став місцем безпеки, перепочинку та психологічної допомоги для вимушених переселенців та львів‘ян. Новий проект запускаємо для того, щоб люди поверталися до роботи, адже економімка має працювати, а культура – розвиватися. Насамперед для того, щоб перемогти у війні”, – сказала Ляна Мицько, директорка Центру.

Закликаємо інституції та коворкінги також долучатися до ініціативи й надавати простір тим, хто залишився в Україні — для розвитку економіки, культури та міцного тилу країни.

25/03/22. Виставковий проєкт “Укриття”. Частково повертаємось до експозиційної діяльності

З 25 березня Львівський муніципальний мистецький центр відновив виставкову діяльність. Поруч із простором для спільної роботи переселенців та львів’ян творчих та соціальних сфер “Співпраця”, ми розпочинаємо експозиційний проєкт для художників і художниць з України “Укриття”.

Виставковий проєкт для художників і художниць з України “Укриття” покликаний показати реакційне мистецтво, яке виникло у час нападу росії на Україну. Об‘єкти розміщені у тих кімнатах, які Муніципальний мистецький центр справді використовує як найбезпечніші місця у просторі під час повітряних тривог. Відповідальні за “Укриття” з 25 березня 2022:

KINDER ALBUM (Львів)

“Мої картини є для мене укриттям. Малюючи, я занурююсь в них, як в безпечне середовище. Монотонна праця дає мені відчуття безпеки, адже повертає мене у мирний час.”

ВЛАДА РАЛКО (Київ, тимчасово мешкає у Львові)

“Малювання – поки що єдина мова, що до мене повернулася після перших днів нового вторгнення (бо з війною ми вісім років). Не доберу слів для речей у новому світлі, котре випалює очі. Наразі говорю у такий спосіб. Назви у серії також ще немає.”

Також діяльність Муніципального мистецького центру цього місяця: 

  • Розповідаємо про культурні ініціативи, які вимушено опинилися у Львові, та проводимо освітні лекції для дорослих та дітей. Деталі на сайті lvivart.center, всі записи подій є у нас на ютюбі.
  • Робимо регулярні терапевтичні прогулянки Від Центру і далі.
  • Збираємо книги для українських дітей, які через війну опинилися в Польщі.
  • Від сьогодні оголошуємо початок проекту велопрокату для гостей міста, які опинилися тут через війну та хочуть пересуватися містом без автомобіля.

Контакти: +38063 110 4899 / hi@lvivart.center
Львів, Стефаника, 11
Код на брамі 27

Our site www.lvivart.center.
Youtube —
https://www.youtube.com/c/lvivartcenter.
Instagram https://www.instagram.com/lvivart.center

*******

THE TRANSFORMATION OF LVIV MUNICIPAL ART CENTER SINCE THE BEGINNING OF FULL-SCALE RUSSIAN INVASION

24/02/2022. Transformation of the Municipal Art Center into a place for round-the-clock rest of refugees from the first day of the war. Providing psychological assistance.

During the full-scale Russian invasion of Ukraine, the Municipal Art Center first reformatted its work on a shelter for internally displaced persons. In two weeks of work, we received more than 400 migrants for rest and psychological assistance. Gestalt psychologists and Art Center’s team were on duty at the Center around the clock. Volunteers brought food and hygiene items to the guests, and we helped IDPs with information, settlements, and relocations whenever possible.

Another activity that our volunteer-drivers helped with was transportation of evacuees from the station during curfew. The night with the largest number of evacuation trains on March 6, 2022 was significant: more than 1,000 calls were received from the needy, more than 200 trips were made from the station by volunteer cars, and almost 700 people were transported.

10/03/2022. We have turned two gallery rooms and a media library into a space for cooperation between IDPs and Lviv residents. The project was named ‘Spivpratsya” (which means ‘Collaboration”).We help get back to work and restore the lecture halls.

This project provides a workspace for creative and social workers. The space is open to everyone – both temporarily displaced persons and Lviv residents: artists, psychologists, musicians, journalists, philologists, photographers, designers, philosophers, etc. We encourage the cooperation of colleagues from different fields to create and implement joint projects in the future.

“Over the past few weeks, the Municipal Art Center has become a place of security, rest and psychological assistance for IDPs and Lviv residents. We are launching a new project to get people back to work, because the economy must work and culture must develop. First of all, in order to win the war, ”said Liana Mytsko, director of the Center.

We call on institutions and coworkings to join the initiative and provide space for those who remain in Ukraine – to develop the economy, culture and strong rear of the country.

25/03/22. Exhibition project “Shelter”. We partially return to the exhibition activity

On March 25, the Lviv Municipal Art Center resumed exhibition activities. Along with the space for joint work of migrants and Lviv residents of creative and social spheres “Spivratsya” (“Cooperation”), we are launching an exhibition project for artists from Ukraine “Uktrittya” (“Shelter”).

The exhibition project for Ukrainian artists “Shelter” is designed to show the reactionary art that emerged during Russia’s attack on Ukraine. The objects are located in the rooms that the Municipal Art Center really uses as the safest places in space during air alarms. Let me quote some of authors of the Project:

KINDER ALBUM (Lviv)

“My paintings are a shelter for me. When I draw, I immerse myself in them in a safe environment. Monotonous work gives me a sense of security, because it brings me back to peacetime. ”

VLADA RALKO (Kyiv, temporarily lives in Lviv)

 “Drawing is still the only language that came back to me after the first days of the new invasion (because we have been at war for eight years). I will not choose words for things in the new light that burns the eyes. I speak in this way at the moment. There are no titles for the series yet”.

Another activity of the Municipal Art Center this month:

  • We help to spread art-posters supporting Ukraine through an open call for artists and cooperation with the international community. These posters are distributed in Ukraine, as well as in Amsterdam, Paris, Wroclaw, Spain and so on.
  • We invite everyone to visit the joint film events organized by the Dovzhenko National Center at the Municipal Art Center. We show the best Ukrainian films of all time.
  • We talk about cultural initiatives that were forced to find themselves in Lviv, and we hold educational lectures for adults and children. Details on the website lvivart.center, all records of events we have on YouTube.
  • We make regular therapeutic walks from the Center onwards.
  • We are collecting books for Ukrainian children who ended up in Poland due to the war.
  • As of today, we are announcing the start of a bicycle rental project for guests of the city who found themselves here due to the war and want to move around the city without a car.

Our site www.lvivart.center.
Youtube —
https://www.youtube.com/c/lvivartcenter.